چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

چهاردهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

محورهاي اصلي و زير محورهاي كنفرانس چهاردهم

طراحي شبكه هاي توزيع
بهره برداري از شبكه هاي توزيع
بهينه سازي شبكه هاي توزيع
تجهيزات شبكه هاي توزيع
اتوماسيون و مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع
مديريت بار
راهكارهاي الگوي مصرف
سيستم خدمات مشتركين و حقوق مشتريان
كيفيت برق در شبكه هاي توزيع
مطالعات اقتصادي و اجتماعي در سيستم هاي توزيع
نقش نيروي انساني در سيستم هاي توزيع
تجديد ساختار و بازار برق در سيستم هاي توزيع
مديريت و برنامه ريزي در سيستم هاي توزيع
قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع
حفاظت، ايمني و حريم در شبكه هاي توزيع
بهينه سازي و استاندارد سازي روشنايي معابر
شبكه هاي توزيع و محيط زيست و توسعه پايدار
انرژي هاي نو
تلفات در شبكه هاي توزيع
مخابرات ديتا در شبكه هاي توزيع
سيستم هاي اندازه در شبكه هاي توزيع
شبكه هاي توزيع و بحران زلزله
بهبود شبكه هاي توزيع در مناطق كويري
بررسي ميزان مقاومت تجهيزات مختلف توزيع در مناطق كويري
محافظت از تجهيزات توزيع در مناطق كويري
توسعه تكنولوژي تخمين عمر باقيمانده سازه هاي بتني و تجهيرات غير فلزي ديگر در مناطق كويري
توسعه تكنولوژي تخمين عمر باقيمانده تجهيزات در معرض خستگي، خوردگي و سايش
وسعه تكنولوژي افزايش عمر قطعات فلزي و غير فلزي در مناطق كويري
طراحي و ساخت سيستم هاي مورد نياز جهت افزايش عمر تجهيزات توزيع
تجزيه و تحليل زوال اجزاء غير فلزي مورد استفاده در صنعت برق شامل مقره ها، تيرهاي بتني، و... و ارائه روش هاي اصلاحي مناسب
مديريت منابع توزيع در تامين برق كشاورزي (منطقه جنوبشرق)
نقش فناوري اطلاعات در سيستم هاي توزيع
راهكارهاي پيشگيري از سرقت انرژي و تجهيزات توزيع
نقش بخش خصوصي در عملكرد شركتهاي توزيع
شبكه هاي توزيع و شهرسازي
شبكه هاي توزيع برق براي حمل و نقل درون شهري
استاندارد و زيباسازي شبكه و پست هاي درون شهري توزيع برق
مسائل حقوقي شركت هاي توزيع
نقش مديريت دانش و برنامه ريزي
برنامه ريزي آموزشي مديران و پرسنل شركت هاي توزيع انرژي الكتريكي

طراحي شبكه هاي توزيع

1. روشهاي پيشرفته طراحي شبكه هاي توزيع
2. نقش طراحي مناسب در كاهش هزينه ها
3. طراحي نوين شبكه هاي توزيع در كاهش تلفات
4. طراحي مناسب و ساخت و اجزاء شبكه هاي توزيع با هزينه مناسب
5. ابداع و معرفي نرم افزارهاي مدرن در طراحي شبكه هاي توزيع همراه با مطالعات موردي

بهره برداري از شبكه هاي توزيع

1. بهره برداري مناسب از شبكه هاي توزيع
2. نقش ادوات پيشرفته در بهبود بهره برداري شبكه هاي توزيع
3. ابداع و معرفي نرم افزارهاي مدرن در بهره برداري شبكه هاي توزيع

اتوماسيون و مكانيزاسيون شبكه هاي توزيع
1. اتوماسيون صنعتي در توزيع برق

انرژيهاي نو
1. زمينه هاي سياست گذاري و ارائه راهبردهاي مناسب جهت استفاده از انرژي هاي نو شامل:
 استراتژي استفاده از انرژي هاي نو در كشور
 روش هاي سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي در انرژي هاي نو
 راهكارهاي كاهش اثرات زيست محيطي با استفاده از انرژي هاي نو به جاي سوخت هاي فسيلي
 استفاده از انرژي هاي نو در مناطق روستايي

2. سيستم هاي فتوولتائيك شامل:
 فن آوري سلول هاي فتو ولتائيك
 كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك متصل به شبكه
 كاربرد سيستم هاي فتوولتائيك مستقل از شبكه
 ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم هاي فتوولتائيك

3. نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي شامل:
 نيروگاه هاي خورشيدي سهموي خطي
 نيروگاه هاي خورشيدي دريافت كننده مركزي
 نيروگاه هاي متمركز كننده نقطه اي با موتور استرلينگ
 نيروگاه هاي خورشيدي دودكشي
 فن آوري ساخت قطعات نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي
 ارزيابي فني و اقتصادي نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي

4. انرژي باد شامل:
 بررسي پتانسيل انرژي باد در ايران
 فن آوري ساخت قطعات توربين هاي بادي
 طراحي نيروگاه هاي توربين هاي بادي
 سيستم هاي تركيبي توربين باد، ديزل و فتوولتائيك
 ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از انرژي باد

5. انرژي زمين گرمايي شامل:
 بررسي پتانسيل انرژي گرمايي در كشور
 فن آوري نيروگاه هاي انرژي زمين گرمايي
 ارزيابي فني و اقتصادي و زيست محيطي نيروگاه زمين گرمايي

6. پيل هاي سوختي شامل:
 فن آوري هاي مختلف پيل هاي سوختي
 كاربرد پيل هاي سوختي
 ارزيابي فني و اقتصادي پيل هاي سوختي

7. موارد ديگر انرژي هاي نو شامل:
 زيست توده
 ذخيره سازي انرژي
 فن آوري توليد هيدروژن
 نيروگاه هاي برق آبي كوچك
 انرژي اقيانوس (امواج، جزر و مد و...)
 استخرهاي خورشيدي

نقش فناوري اطلاعات در سيستم هاي توزيع
نقش IT در ارائه خدمات بهينه به مشتركين برق و جلب رضايت آنها
اتوماسيون صنعتي در توزيع برق
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در واحدهاي مختلف توزيع برق
نقش و جايگاه IT در تمركززدايي، آزادسازي و خصوصي سازي
كاربردهاي پايگاه هاي اطلاعاتي مورد نياز سيستمهاي توزيع
كاربرد تجارت الكترونيك
عوامل موثر در بسترسازي استفاده بهينه از IT (ساختاري-فرهنگي-آموزشي)
نقش فن آوري اطلاعات در آموزش كاركنان (E-Learning)
كاربرد سيستم هاي هوشمند در شيكه هاي توزيع
شبكه هاي ارتباطي، اينترنت و اينترانت
نقش IT در برنامه ريزي استراتژيك واحدهاي مختلف توزيع برق
نقش فن آوري اطلاعات در ساختار سازمان
نقش IT در افزايش بهره وري
نقش IT در كاهش هزينه ها در واحدهاي مختلف توزيع برق

نظرات