اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC

اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه به روش EPC

اهداف كنفرانس:
- انتقال تجارب و يافته هاي مديران و صاحبنظران نظام اجراي پروژه‌ها
- بازآموزي مهارت ها و ارتقاء دانش مديران و كارشناسان صنعت احداث كشور
- بررسي سيستم‌هاي اجراي پروژه در كشور
- بررسي مزايا و كاستي هاي روش EPC در شرايط فعلي ايران
- بررسي ظرفيت‌هاي مهندسي، تامين و تداركات و ساخت در شركت‌هاي ايراني
- ارتقاي بخش خصوصي در اجراي پروژه‌ها به روش EPC

مخاطبان كنفرانس:
- نهاد‌هاي قانون‌گذاري و اجرايي كشور
- بخش كارفرماي دولتي
- اساتيد،كارشناسان و پژوهشگران صنعت احداث كشور
- مديران و كارشناسان بخش‌هاي كارفرمايي، مهندسين مشاور و پيمانكاري

محورهاي كنفرانس
سيستم اجراي EPC
مقايسه انواع سيستم هاي اجراي پروژه و انتخاب مناسب ترين سيستم
بررسي ريسك عوامل اصلي پروژه در انواع سيستم هاي انجام پروژه
ساختار شركت هاي پروژه محور در اجراي پروژه هاي EPC
اسناد مناقصه و پيمان و نحوه قيمت گذاري در قرارداد EPC
تعيين شرح وظايف مرتبط با كارفرما و پيمانكار در قرارداد EPC
حسن اجراي پروژه و حد مسئوليت پيمانكار در قرارداد EPC
ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري دولت در پروژه‌هاي EPC
سطح نظارت و كنترل كارفرما در پروژه‌هاي EPC
مهندسي در پروژه‌هاي (Basic Engineering, Detail Engineering, Conceptual Engineering) EPC
ساخت، نصب و بهره برداري در پروژه‌هاي EPC

- محيط اجراي پروژه‌ها به روش EPC
نظام فني و اجرايي حاكم بر انجام پروژه‌هاي EPC
مباحث حقوقي و قوانين و مقررات حاكم بر اجراي پروژه‌هاي EPC
تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت و EPC
سرمايه‌گذاري و تامين منابع مالي در روش EPC
اهميت و نقش صنعت بيمه در روش EPC
روش هاي سرمايه گذاري در پروژه‌ها (BOT,BOO,…)

- مديريت پروژه‌هاي EPC
دعاوي و حل اختلاف در قرارداد EPC
نقاط ضعف و قوت در پروژه‌هاي EPC
همكاري‌هاي استراتژيك بين المللي (Joint Venture & Consortium)
مهندسي ارزش در پروژه‌هاي EPC
مديريت يكپارچه‌ي پروژه‌ها
مديريت زمان در پروژه‌هاي EPC
مديريت پروژه‌  EPC (EPCM )
مهندسي هم زمان در پروژه هاي EPC
انتقال تكنولوژي در مهندسي پروژه‌هاي EPC

نظرات