همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی

محورهاي همايش

1- ديدگاه­هاي نظري و كاربردي در خشكسالي
2- خشكسالي و كشاورزي
3- خشكسالي، منابع طبيعي، امور دام، جنگل­ها و مراتع
4- مديريت مشاركتي در شرايط خشكسالي و كم آبي
5- خشكسالي و آمايش سرزمين
6- اثرات زيست محيطي، اقتصادي- اجتماعي و سياسي خشكسالي
7- خشكسالي وتغييراقليم
8- پيش­بيني كوتاه مدت و بلند مدت خشكسالي
9- نقش فن­آوري­هاي RS   و GIS در مطالعات خشكسالي
10-مدلهاي ديناميكي و سينوپتيكي خشكسالي
11-خشكسالي و مديريت منابع آب
12- خشكسالي و مديريت خاك ورزي

نظرات