اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

اولین همایش ملی ارتقای توان داخلی با رویکرد ساخت داخل

 

محورهاي همايش:• سياست گذاري، شيوه هاي حمايتي و زيرساخت هاي رشد شركتهاي داخلي فعال در پروژه هاي صنعتي و عمراني
• استفاده از شرايط تحريم براي ارتقاي توانمندي هاي داخلي
• پيامدهاي اجراي اصل 44 بر روند پيگيري ساخت داخل در كشور
• درس آموزي از الگوهاي موفق داخلي و بين المللي ارتقاي توان اجراي پروژههاي كلان
• ايجاد و توسعه همكاريهاي مشترك بين المللي شركتهاي داخلي در اجراي پروژههاي زيرساختي
• مديريت زنجيره تأمين و تأثير آن بر توسعه سهم ساخت داخل
• انتقال, توليد و مديريت دانش فني و تأثير آن بر روند بومي سازي
• توسعه و بومي سازي استانداردهاي موجود در اجراي پروژههاي صنعتي و عمراني
• صدور خدمات فني-مهندسي؛ چالشها، دستاوردها و الزامات رشد
• توسعه كارآفريني و اشتغال هدفمند براي تأمين نيازهاي داخلي
• آموزش و پژوهش در كشور؛ توسعه كيفي براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي
• جايگاه تشكل هاي حرفه اي مهندسي در ارتقاي توان شركتهاي داخلي

 

نظرات