دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

دومین همایش کاربرد یادگیری الکترونیک در علوم پزشکی

محورهاي همايش عبارتند از:

- نيازسنجي در يادگيري الكترونيكي
- طراحي آموزشي در يادگيري الكترونيكي
- فرآيند «ياددهي- يادگيري» در يادگيري الكترونيكي
- تدوين محتوا در يادگيري الكترونيكي
 -ارزشيابي در يادگيري الكترونيكي
- مديريت آموزشي در يادگيري الكترونيكي
- نرم افزارهاي يادگيري الكترونيكي
- ارائه تجربيات دانشگاه هاي علوم پزشكي در زمينه يادگيري الكترونيكي
- و ...

نظرات