کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

اهداف كنفرانس

تعيين كاركرد نظام تامين­مالي در پيشبرد اسناد فرادستي نظام جمهوري اسلامي ايران (اصل 44 قانون اساسي، برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز بيس­ساله كشور)
تعيين نقش نظام تامين­مالي در توسعه صادرات و تجارت بين­الملل
تبيين جايگاه تامين مالي اسلامي در كشور
بررسي فرصت‌ها و تهديدات  نظام تامين مالي كشور در بستر جهاني شدن
آسيب‌شناسي قوانين و مقررات حاكم بر نظام تامين­مالي در كشور
تبيين جايگاه سنجش اعتبار در نظام تامين مالي اسلامي
تبيين نقش بازار سرمايه در توسعه نظام تامين مالي
بررسي فرايندها، روشها و ملزومات اجرايي تامين مالي پروژه ها
شناسايي نقش بانك­داري سرمايه­گذاري در توسعه نظام تامين­مالي
شناخت و بررسي كاركرد ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي بخش مسكن
شناخت و بررسي كاركرد ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي پروژه­هاي شهري
شناخت و بررسي كاركرد ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي پروژه­هاي زيرساختي و توسعه­اي
شناخت و بررسي كاركرد ابزارها و نهادهاي مالي در تامين مالي پروژه­هاي با فناوري بالا

نظرات