همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی

محورهاي اصلي همايش: · آموزش عالي و مباني نظري نظارت و ارزيابي · رتبه بندي دانشگاه · چالشها و موانع نظارت و ارزيابي آموزش عالي در ايران · نظارت و ارزيابي آموزش عالي و موضوع كيفيت · گسترش دانشگاهها و نظارت در آموزش عالي · كارايي داخلي و خارجي دانشگاهها و نظارت و ارزيابي آموزش عالي · نظارت و ارزيابي داخلي و خارجي آموزش عالي · نظارت و ارزيابي آموزشي و پاسخ­گويي · نظارت و ارزيابي آموزشي و رضايت ذينفعان · روشهاي نظارت و ارزيابي دانشگاههاي كشور · هدف، محتوا، دروس، رشته­ها و نظارت و ارزيابي آموزش عالي · نقش­هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي نظارت و ارزيابي آموزش عالي · مشتري مداري و نظارت و ارزيابي آموزش عالي · مديريت آموزش عالي و نظارت و ارزيابي آموزش عالي · ويژگي هاي جامعه اطلاعاتي و موضوع ارزشيابي آموزش عالي · جهاني شدن و موضوع ارزشيابي آموزش عالي · نقش دولت در تضمين كيفيت · الزامات اداري و مالي طراحي نظام تضمين كيفيت · چالش­هاي اصلي نظام تضمين كيفيت در آموزش عالي · آينده تضمين كيفيت · دلايل نظارت نظام هاي كيفيت در موسسات آموزش عالي كشورهاي مختلف دنيا · جهاني شدم و اثرات آن بر نظام هاي تضمين كيفيت · چگونگي تاسيس نهادها و شركت هاي تضمين كيفيت در ايران · نهادهاي مسئول تضمين كيفيت در دنيا · قوانين و مقررات تضمين كيفيت · مقايسه تطبيقي نظام هاي تضمين كيفيت در دنيا

نظرات