همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها

همایش مدیریت دانش و علوم اطلاعات: پیوندها و برهم‌کنشها

محورها:
- مديريت دانش و مديريت اطلاعات: اشتراك و افتراق در مفاهيم، نظريه ها و الگوها
- مديريت دانش و مديريت اطلاعات: نقدها و نظرها
- مديريت دانش و دانش ميان سازماني
- مديريت دانش و روابط ميان رشته اي
- مديريت دانش و سرمايه معنوي
- فناوري اطلاعات و بهينه سازي مديريت دانش
- مديريت محتوا و مديريت دانش
- نظام مديريت دانش و مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي
- گزارشها و تجربه هاي پژوهشي مديريت دانش در كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي
- گزارش ها و تجربه هاي موفقيت متخصصان كتابداري و اطلاع رسان در مديريت دانش
- راهبردها و روشهاي ارزيابي دانش و مديريت دانش
- علوم اطلاعات و گردآوري، انتقال و ارزيابي دانش
- مباني نظري علوم كتابداري و اطلاع رساني و مديريت دانش
- سازماندهي اطلاعات و مديريت دانش در سازمانهاي دانش محور
- مديريت دانش و آموزش كتابداري و اطلاع رساني
- مستندسازي تجربه ها از ديدگاه مديريت دانش و نقش ابزارها و تجربيات كتابداري و اطلاع رساني
- رابطان دانش (واسطه‌هاي دانش) و تخصص هاي كتابداري و اطلاع رساني
- وضعيت مديريت دانش در ايران
- كتابداران و اطلاع‌رسانان و مديريت دانش
- تحليل پژوهشهاي مديريت دانش در ايران
- كاربردهاي پيشنهادي مديريت دانش در ايران
- مديريت دانش و افقهاي تازه در چشم انداز علوم كتابداراي و اطلاع رساني
- فرصتها و تهديدهاي مديريت دانش براي كتابداران و متخصصان اطلاع رساني

نظرات