کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

کنفرانس سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان

اهداف كنفرانس
اهداف اصلي برگزاري كنفرانس سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان عبارتند از:
بررسي ابعاد علمي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان و شناسايي روندهاي نوين در اين حوزه
تبادل تجربيات و نتايج عملي در خصوص محدوديت‌ها و مقدورات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در كشور
هم‌انديشي و تبادل نظر در زمينه عوامل كليدي موفقيت پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در كشور
مرور راهكارها و راه‌حل‌هاي موجود براي پياده‌سازي موفق سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در كشور

محورهاي علمي كنفرانس
تجربيات پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان با روش تحقيق مطالعه موردي
پژوهش در نسل جديد سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
بررسي نقش سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در يكپارچه‌سازي دروني و بيروني سازمان‌ها
بررسي كاربرد سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان در افزايش اثربخشي و كارايي سازمان‌ها
نقش سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان در توسعه تجارت الكترونيكي
امكان‌سنجي و ارزيابي آمادگي پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
روش‌ها و مكانيزم‌هاي انتخاب سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
راهبردهاي پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
مقايسه نتايج پياده‌سازي محصولات مختلف سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
رويكردهاي فرهنگ‌سازي، آموزش و مديريت تغيير در سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان
فناوري‌ها و زيرساخت‌هاي فني براي پياده‌سازي سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع سازمان

نظرات