اولین کنفرانس ملی دولت همراه

اولین کنفرانس ملی دولت همراه

محورهاي كنفرانس
* ارائه خدمات غيرصوتي و محتوايي
* تراكنشهاي سيار : M-BOOK ; M-Wallet; M-portal,
M-democracy , -M-democracy , M-tourism , M-banking,
M-transportation , M-game , M-marking, MMS, PTT, M2M, IMM, VMS, GPاولين كنفرانس ملي دولت همراه RS, SMS, EMS
* مديريت سيار (ارتقاء سطح عمليات داخلي و اداري در بخش دولتي)
* ارتباطات سيار (بهبود ارتباط بين دولت و شهروندان C2G , G2C و كاربردهاي (B2C و ,  (B2B مقايسه و مزاياي دولت الكترونيك و دولت موبايل
* سيستم عامل هاي تلفن همراه و ابزارهاي سيار و امنيت اطلاعات سيار
* آموزش و فرهنگ سازي و اطلاع رساني همگاني و مهندسي مجدد فرآيند خدمات مجازي
* چالش هاي قانوني و قضايي و ساختاري در بكارگيري خدمات محتوايي
* توليد محتوا و بومي سازي خدمات واطلاعات تلفن همراه
* روان شناسي و پايش بهبود تعاملات انساني در ارتباطات تلفن همراه

نظرات