همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها

همایش ملی ایثار و شهادت، فرصتها و چالشها

اهداف همايش

شناسايي فرصتها و چالشهاي فراروي ايثار وشهادت در حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و سياست
دستيابي به راهكارهاي مواجه با چالشهاي پيش روي ايثار وشهادت
نيل به راهبردهاي تقويت و عملياتي كردن ظرفيتهاي ايثار و شهادت
جلب مشاركت و ترغيب انديشمندان، محققان،كارشناسان و مجاهدان عرصه ي ايثار و شهادت به انجام و يا انتشار پژوهش در خصوص ابعاد مختلف حوزه ايثار و شهادت
ترغيب مسؤولان و دست اندركاران امور فرهنگي به بهره گيري هر چه بيشتر از دانش تحقيقاتي در امور سياستگذاري، برنامه ريزي، اجرا، نظارت و ارزيابي فعاليتها در حوزه ايثار و شهادت
ارزيابي سياستها و عملكردهاي سازمانها، نهادها و دستگاههاي اجرايي در حوزه ايثار و شهادت
تلاش براي شناسايي و بهره مندي از تجربيات ساير كشورها در زمينه ي فرهنگ ايثار و مقاومت، بويژه بازماندگان جنگ
تلاش براي عملي سازي استراتژي پيوند و تعامل ميان دانشگاه و فرهنگ ايثار و شهادت

 


محورهاي همايش:

ايثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ي فرهنگ

جايگاه هويتي ايثارگران و خانواده ي شهداء
راهبردهاي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت
رسالتها و الگوهاي تربيتي فرهنگ ايثار و شهادت
نگرشهاي گروه هاي اجتماعي مختلف نسبت به ايثار و شهادت
نهادهاي اجتماعي و فرهنگي (مثل وزارت ارشاد، سازمان تبليغات و رسانه ملي) و ايثار و شهادت
ارزيابي عملكرد نهادهاي فرهنگي، حقوقي و دستگاههاي اجرايي در خصوص ترويج فرهنگ ايثار و شهادت
ادبيات شفاهي، مكتوب و نمايشي و ايثار و شهادت
ايثار و شهادت و جهاني شدن
زنان و ايثار و شهادت
بازماندگان جنگ و ايثار و شهادت
مسايل و مشكلات آموزسي ايثارگران و خانواده ي شهداء (قوانين و مقرات، تسهيلات و خدمات، روشها و رويكردها)
مسايل روحي و رواني ايثارگران و خانواده ي شهداء (سلامت رواني، آسيب ها و اختلالات، حمايت اجتماعي)


ايثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ي اقتصاد

ايثار و شهادت، سرمايه اجتماعي و توسعه اقتصادي
اشتغال ايثارگران
ارزيابي عملكرد نهادها، مؤسسات و دستگاههاي ذيربط در خصوص قوانين، ارائه خدمات و تسهيلات به ايثارگران
عدالت اقتصادي و ايثار و شهادت
آموزه هاي اقتصادي اسلام و ايثار و شهادت
مشاركت ايثارگران در فعاليتهاي اقتصادي


ايثار و شهادت: فرصتها و چالشها در حوزه ي سياست

ايثار و شهادت و فرهنگ سياسي
جايگاه فرهنگ ايثار و شهادت در ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران
فرهنگ ايثار و شهادت، قدرت و امنيت ملي
راهبردهاي سياسي تقويت فرهنگ ايثار و شهادت
ارزيابي عملكرد نهادهاي سياسي در حوزه ي فرهنگ ايثار و شهادت
تعامل احزاب، گروهها و نهادهاي سياسي با فرهنگ ايثار و شهادت
رابطه ايثار و شهادت و توسعه سياسي
آموزه هاي سياسي اسلام و ايثار و شهادت

نظرات