همایش ژئوماتیک 88

همایش ژئوماتیک 88

درباره همايش
سازمان نقشه برداري كشور به عنوان سازمان ملي متولي تهيه و توليد نقشه و اطلاعات مكاني در راستاي اهداف و وظايف خود به اشاعه فرهنگ پژوهش در زمينه علوم مهندسي نقشه برداري مبادرت ورزيده و برگزاري همايش هاي سالانه ژئوماتيك يكي از فعاليتهاي مهم در اين راستا بوده است. همايش ژئوماتيك 88، شانزدهمين همايش از اين دست است كه از سال 1373 تاكنون هر ساله در سازمان نقشه برداري كشور برگزار شده است. به منظور برقراري ارتباط بيشتر مابين دانشگاه و صنعت، طي توافقي مقرر گرديد كه همايش ژئوماتيك 88 در دانشگاه تهران برگزار شود.
اين همايشها در ابتدا با عنوان همايش سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و از سال 1380 با عنوان همايش ژئوماتيك فرصتي براي گردهم آيي، تبادل نظر و ارائه نتايج تحقيقات و پژوهشهاي متخصصان رشته مهندسي نقشه برداري بوجود آورده است. اين همايش مهمترين و بزرگترين گردهم آيي ساليانه در خصوص مهندسي نقشه برداري و ژئوماتيك در كشور است و همواره هدف اصلي آن فراهم آوردن فرصتي هرچند كوتاه براي محققان، پژوهش گران و جامعه دانشگاهي كشور بوده تا بتوانند دستاوردهاي يكسال گذشته خود را به مسئولان، دست اندركاران، محققان و جويندگان، دانش ارائه نمايند. هرساله شعارهاي مختلفي كه متناسب با نيازهاي روز رشته مهندسي نقشه برداري بوده به عنوان شعارهاي همايش انتخاب شده است. شعار همايش سال 1388 نيز با همين استدلال انتخاب شده است:

نقشه و اطلاعات مكاني، ضرورت تحقق چشم انداز بيست ساله


محورهاي همايش:
نقشه برداري زميني، زيرزميني و صنعتي 
فتوگرامتري و سنجش از دور (RS)  
ژئودزي، GPS و ژئوديناميك
كارتوگرافي و نمايش اطلاعات مكاني (Visualization)
سامانه هاي اطلاعات مكاني (GIS)
كاداستر و LIS
آبنگاري
چشم انداز بيست ساله كشور و نقش اطلاعات مكاني در آن

نظرات