دومین همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت

دومین همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت

محورهاي كنفرانس
1- HSE و بهره وري
2-HSE و مديريت ريسك
3-HSE و چالشهاي پيش رو
4-HSE و تجارب بين الملل
٥-HSE و فرهنگ سازي
٦-HSE و فن آوري هاي نو
٧-HSE و پيمانكاران

نظرات