کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

اهداف:
توسعه وترويج فرهنگ تحقيق وپژوهش در زمينه مباحث مهندسي نرم افزار
رشدوگسترش دانش فني توليدوتوسعه نرم افزار
اطلاع يافتن ازآخرين يافته هاي نوين علمي در مهندسي نرم افزار
تبادل آخرين دستاوردهاي علمي-تحقيقاتي توسط پژوهشگران ومتخصصان مراكز علمي ودانشگاهي
تبادل افكار وايده هاي بنيادي ،كاربردي وراهبردي
معرفي آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي وكاربردي در زمينه هاي تخصصي مهندسي نرم افزار


محور هاي كنفرانس
مهندسي نرم افزار و روش هاي رسمي
متدولوژي هاي جديد در توسعه نرم افزار
معماري نرم افزار
معماري سازماني ومهندسي نرم افزار
شبيه سازي و مدلسازي در مهندسي نرم افزار
مدلسازي وارزيابي كارائي
مديريت كيفيت در نرم افزار
معماري سرويس گرا
مهندسي معكوس
مهندسي نيازمندي ها
تكنولوژي شيء گرا
نگهداري نرم افزار
مهندسي نرم افزار و هوش مصنوعي
مديريت دانش
توسعه نرم افزار هاي توزيع شده
آزمايش نرم افزار
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم افزار

نظرات