دومین کنگره خاورمیانه ای مدیریت ریسک

دومین کنگره خاورمیانه ای مدیریت ریسک

محورهاي اصلي دومين كنگره بين المللي مديريت ريسك ‏

الف ) آناليز و مديريت ريسك صنعتي ‏

* تحليل ريسك و خطر
*مديريت ريسك و تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ‏
*قابليت اطمينان و مدلهاي بهينه سازي سيستم ‏
*مديريت ريسك و ايمني صنعتي ‏
*فاكتورهاي انساني ، خطاهاي انساني و قابليت اطمينان ‏
*آناليز و مديريت ريسك و قابليت اطمينان در نيروگاه هاي هسته اي و حرارتي ‏
*آناليز و مديريت ريسك در راه هاي زميني ، هوايي و دريايي ‏
*آناليز و مديريت ريسك در صنايع شيميايي ، نفت و گاز ‏
*مديريت ريسك در معادن ‏
‏*مديريت جامع ريسك در سيستم هاي پيچيده ‏
*مديريت ريسك و سيستم هاي كيفيت ‏
‏*مديريت ريسك و مهندسي ارزش ‏
*مديريت ريسك و تكنيك هاي آماري ‏

ب) آناليز و مديريت ريسك سازماني ‏

*آناليز و مديريت ريسك و كاربرد آن در مديريت بحران ‏
*مديريت ريسك ، عدم قطعيت و حساسيت ‏
*آناليز و مديريت ريسك و علوم تصميم گيري ‏
‏*مديريت ريسك و مديريت استراتژيك ‏
*مديريت ريسك و تجزيه تحليل سيستم ها ‏

ج) آناليز و مديريت ريسك مالي ‏

*مديريت ريسك بانكها‏
*مدريت ريسك در بيمه ‏
*مديريت ريسك قابليت اطمينان نرم افزاري ‏
*مديريت ريسك در سرمايه گذاري هاي مخاطره پذير‏
‏*مديريت ريسك و بازار سرمايه

نظرات