ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

محورهاي تخصصي:
- نقش مديريت دانش در توسعه كمي و كيفي نظام پيشنهادها
- نظام پيشنهادها و دستيابي به نوآوري و شكوفايي استعدادها
- جايگاه نظام آموزش وپرورش و آموزش عالي در نهادينه كردن خلاقيت و نوآوري و نظام پيشنهادها
- نقش رسانه ملي در توسعه نظام پيشنهادها
- فرهنگ سازي و نهادينه سازي نظام پيشنهادها
- نقش فناوري اطلاعات در توسعه و فراگيري نظام پيشنهادها
- استقرار نظام پيشنهادها : زيرساخت ، فرهنگ ، مديريت و بلوغ سازماني
- محركها و موانع استقرار مديريت ايده در سازمانها و راههاي موثر مديريت آن
- جايگاه نظام پيشنهادها در توسعه سرمايه انساني
- تاثير نظام پيشنهادها در توسعه كار آفريني فردي وسازماني
- نقش نظام پيشنهادها در استقرار و توسعه مديريت مشاركتي 

اهداف همايش:
توسعه نظام پيشنهادها : نو آوري و شكوفايي فردي و سازماني
- تبادل تجريات شركتها و افراد موفق در نظام پيشنهادها
- آسيب شناسي نظام پيشنهادها در كشور
- شناسايي و معرفي دستاوردهاي برتبر علمي و پژوهشي مرتبط با نظام پيشنهادها
- تجليل از فعالان عرضه نظام پيشنهادها

نظرات