اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت

اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت

محورهاي كنفرانس
(1) اهميت و جايگاه مديريت ساخت
(2) مديريت منابع
(3) صنعتي شدن و فناوريهاي نو در صنعت ساخت و ساز
(4) كارآمدي قوانين ساخت و ساز
(5) موفقيت پروژه‌هاي عمراني (زمان، كيفيت، هزينه)
(6) صدور خدمات مهندسي

موضوعات ارائه مقالات:
•   بسته مناقصه
•   قراردادهاي ساخت
•   برنامه ريزي و كنترل پروژه
•   مديريت مالي
•   مديريت طراحي
•   مديريت ماشين آلات
•   موضوعات و روش هاي ساخت
•   مديريت مصالح
•   كيفيت، بهداشت، ايمني و محيط زيست
•   مديريت ريسك
•   مديريت منابع انساني
•   مديريت دعاوي
•   مديريت تداركات
•   مديريت زيرساخت ها

نظرات