نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

نخستین همایش بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری

اهداف همايش:
- ارتقاء دانش مديريت شهري در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري
- انتقال تجارب و ايجاد فضاي گفتگوي في مابين دستگاه هاي متولي ذيربط
- دستيابي به راهكارهاي اجرايي جهت تحقق طرح ها و برنامه هاي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري

محورهاي همايش:
- بررسي تجارب بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده كشور
- بررسي تجارب موفق بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده در جهان ( با اولويت شرايط مشابه ايران )
- آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي فراسوي بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري از قبيل ثبتي ، حقوقي ، قانوني ، مالكيت ، اجتماعي – فرهنگي و ....
- بررسي شيوه هاي توانمند سازي و مشاركت مالكين ، ساكنين ، صاحبان حقوق و سرمايه گذاران در بافت ها
- بررسي شيوه هاي تامين منابع جهت بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
- بررسي ضرورت تشكيل و تبيين نقش نهادهاي غيردولتي محلي ، منطقه اي و ملي
- بررسي و تبيين نقش دستگاههاي مرتبط در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده
- حفظ هويت شهري در امر بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري

نظرات