همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

همایش اقتصاد اسلامی و توسعه

محورهاي همايش اقتصاد اسلامي پارادوكس هاي توسعه در جوامع اسلامي 1. زهد و ساده زيستي مورد نظر اسلام: مانع يا تسهيل كننده توسعه 2. دگرخواهي( ويژگي انسان اسلام ) و منع خودخواهي : آيا توسعه اقتصادي بدون خودخواهي عوامل اقتصادي ممكن است؟ 3. ممنوعيت بهره : مانع يا زمينه ساز توسعه؟ 4. انعطاف پذيري دكترين اقتصاد اسلامي : فرصت يا تهديد ؟ 5. نقش آموزه هتاي مورد حمايت اسلام در فرايند توسعه اقتصادي 6. تقابل رشد و توزيع درآمد در اقتصاد اسلامي جايگاه دولت اسلامي درتوسعه اقتصادي 1. ويژگي هاي دولت ديني و تفاوتهاي جوهري آن با دولت سكولار 2. نقد و برسي نظريه حكمراني 3. وظايف دولت از ددگاه اسلام ( مطالعه تطبيقي ) 4. جايگاه دولت اسلامي در عدالت گستري و توزيع عادلانه درآمد و ثروت 5. دولت اسلامي و آرمان حفظ محيط زيست 6. دولت اسلامي ورشد اقتصادي 7. دولت اسلامي و توسعه علوم و فناوري 8. دولت اسلامي و امنيت سرمايه گذاري 9. دولت اسلامي و توسعه ابزارهاي جديد مالي 10. دولت اسلامي و رفاه عمومي 11. دولت اسلامي و آموزش همگاني 12. دولت اسلامي و مصرف خصوصي 13. دولت اسلامي و هزينه هاي دولت 14. دولت اسلامي و اميد به آينده

نظرات