نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)

نخستین همایش ملی صوت (آکوستیک)

محورهاي ارائه مقاله:

حساسه ها و مبدل ها
مبدل هاي الكتروآكوستيكي
مبدل هاي آرايه اي
مبدل هاي مورد استفاده در دريا
دام ومحفظه مبدل ها
تطبيق امپدانس (آكوستيكي - الكترونيكي)
ميكروفن ، بلندگو ، پروژكتور و هيدروفون
مباحث ميدان دور و ميدان نزديك
راستاوري
كاليبراسيون
مبدل هاي باند پهن آكوستيكي
مبدل هاي فركانس پايين آكوستيكي
مبدل هاي فركانس بالا
مبدل هاي پيزوالكتريك

انتشار صوت در آب ، هوا و جامدات
آكوستيك خطي
آكوستيك غير خطي
عبور ، انعكاس ، جذب و اتلاف صوت
بازآوايش
ديوار صوتي
اپتو آكوستيك
رزوناتورها ، محفظه ها و موجبرهاي آكوستيكي
فيلترهاي آكوستيكي
امواج شاك
آلودگي صوتي
پديده هاي آكوستيكي
امواج ايستاده
رزونانس و انتي رزونانس
معادلات سونار
انتشار صوت در آبهاي عميق و كم عمق
مناطق سايه در دريا
مباحث نانو در آكوستيك
كانالهاي صوتي در زير آب
سطح مقطع آكوستيكي
تداخل امواج

سامانه هاي توليد و دريافت
سونار و عمق ياب ، پينگر ، سونوبوي ، ويدئوساندر
پينگر
بي سيم زير آب
سيستم هاي ضبط زير آب - اندازه گيري صوت
سيستم هاي شنود آكوستيكي - ديش آكوستيكي
سيستم هاي ردياب منابع زيرزميني (نفت ، آب و ... )

كاربردهاي صوت
آكوستيك ساختمان
آكوستيك در پزشكي (سنگ شكن ها ، سونوگرافي ، تشخيص درد و ...)
آكوستيك در دريا و ناوبري
آكوستيك در صنعت
آكوستيك نظامي
آكوستيك و شيلات
آكوستيك در هنر و فيلم سازي
مهندسي آكوستيك
آكوستيك زير آب
آكوستيك و نويز
آكوستيك در استخراج ذخاير نفتي و آبي

پردازش سيگنالهاي صوتي
دسته بندي classification
چرخش پرتو Beam steering
شكل دهي Beam forming
جهت يابي آكوستيكي
طيف سنجي آكوستيكي
مدولاسيون آكوستيكي
جداسازي سيگنال و نويز
تركيب و تداخل امواج آكوستيكي
پردازش آرايه اي
مخابرات و شبكه هاي مخابراتي آكوستيكي

نويزهاي صوتي
گفتار و شنوايي
نويزهاي محيطي (دستگاه ها – موجودات زنده دريايي – پروانه كشتي و ...)
حبابها و نويز
حذف نويز Noise Cancellation
نويز سفيد ، نويز رنگي و طراز نويز
نويزهاي باند پهن و باند باريك
نويزهاي اتفاقي

نظرات