دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته

دومین همایش و نمایشگاه تخصصی خودروهای گازسوز و صنایع وابسته

موضوعات و محورهاي همايش
- مباني عملكردي موتورهاي گارسوز
- فناوري توليد و ساخت قطعات موتورهاي گازسوز
- تحليل، ارزيابي و ارائه راهكارها در عرصه سياستگذاري و قوانين
- اقتصاد و فن آوري سوخت هاي جايگزين
- سبد سوخت هاي جايگزين
- اقتصاد انرژي گاز طبيعي
- بازرسي كيفيت، استانداردها و قوانين
- آلايندگي و محيط زيست سوختهاي جايگزين
 

نظرات