ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی

ششتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی - نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی

محور هاي همايش:
1- محور اول:
نقد و ارزيابي نوآوري هاي به اجرا گذاشته شده در برنامه هاي درسي دوره ابتدائي ايران ( در هريك از موضوعات درسي مانند رياضي ، علوم ، ديني ، تربيت بدني ، هنر ، فارسي و .... )

2- محور دوم:
شرح و تبيين نواوري هاي پيشنهادي براي برنامه هاي درسي دوره ابتدائي ايران ( در حوزه هاي مختلف يادگيري و شامل عرصه هاي يادگيري جديد مانند فلسفه ، زبان دوم و فناوري اطلاعات و ارتباطات )

3- محور سوم:
ارائه طرح ها و ديدگاه هاي جديد براي ارتقاء كيفيت برنامه هاي درسي دوره ابتدائي ايران و افزايش ميزان اثر بخشي آنها :
الف: طرح ها و ديدگاه هاي معطوف به زمينه هاي درون سازماني :
- شيوه هاي تدريس
- شيوه هاي ارزش يابي از آموخته هاي دانش آموزان
- شيوه هاي ارزش يابي از برنامه هاي درسي
- تمركز زدائي از نظام برنامه ريزي درسي/انعطاف در برنامه هاي درسي
- نقش آموزش هاي پيش دبستاني
- اقدام پژوهي/معلم پژوهنده
- رويكردهاي طراحي برنامه درسي فوق برنامه
ب: طرحها و ديدگاه هاي معطوف به زمينه هاي برون سازماني
- دوزبانگي
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- جهاني شدن
- دنياي كار

4-محور چهارم:
تبيين و ارزيابي تجربه هاي نوآورانه برخاسته از عمل (در ايران و ساير كشورهاي جهان)

نظرات