اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی

اولین کنفرانس جهانی رادیوهای قرآنی و اسلامی

محورها و مقوله هاي موضوعي مرتبط با كنفرانس راديو هاي قرآني و اسلامي به شرح زير است:

1- بررسي كاركرد رسانه هاي ديني و قرآني و چگونگي پيام رساني آنها
2- بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد رسانه اي در موضوعات اسلامي و قرآني
3- قالبها و روشهاي جديد برنامه سازي راديوهاي اسلامي و قرآني
4- راههاي تأمين و تدارك مالي اين راديو ها
5- نحوةبررسي و ارزيابي ميزان تأثير گزاري راديوهاي اسلامي و قرآني
6- مشكلات و موانع پيام رساني در اين راديو ها و ارائه راهكارها
7- چگونگي افزايش جمعيت شنونده قرآني و جذب مخاطبان جديد .
8- تفكر و گفتمان قرآني در رسانه ها
9- نحوه تبادل وتعامل ميان راديوهاي قرآني و اسلامي
10- چگونگي آموزش عوامل توليد در اين راديوها

نظرات