اولین همایش ملی بیماریهای اقتصادی در صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان

اولین همایش ملی بیماریهای اقتصادی در صنعت پرورش قزل آلای رنگین کمان

محور هاي همايش:
- بيماريهاي باكتريايي در ماهيان قزل آلا
- بيماريهاي ويروسي در ماهيان قزل آلا
- بيماريهاي قارچي و انگلي و غير عفوني در ماهيان قزل آلا
- واكسيناسيون القاي ايمني و روشهاي نوين تشخيص در بيماريهاي قزل آلا

اهداف همايش:
- بررسي آخرين وضعيت بيماري هاي قزل آلاي رنگين كمان كشور
- آشنايي با روش هاي نوين تشخيص و در مان بيماريهاي قزل الاي رنگين كمان
- ارايه راهكارهاي مناسب در جهت افزايش كميت و كيفيت توليد
- باز نگري مقررات مرتبط با كنترل بيماريها در مزارع پرورش ماهي بر اساس استانداردهاي جهاني

نظرات