هفتمین کنگره سرامیک ایران

هفتمین کنگره سرامیک ایران

محورها و موضوعات كنگره:
سراميك هاي مهندسي و پيشرفته
سراميك، انرژي و محيط زيست
اصول، مباني و خواص سراميك
نانوسراميك ها و نانوتكنولوژي
ديرگداز، شيشه و سراميك هاي سنتي
فرآيند ساخت و توليد
استراتژي و نقشه راه سراميك (Road Map)

اهداف كنگره:
كنگره هفتم نهادينه نمودن نوآوري و فناوري علم و صنعت در حوزه سراميك را هدف دارد تا در راستاي استراتژي و چشم انداز توسعه صنعتي كشور زمينه هاي بنيادي دسترسي به رتبه اول اين صنعت را در ميان كشورهاي منطقه فراهم آورد. رسيدن به رتبه اول در صنايعي چون كاشي، چيني، شيشه، ديرگداز، سراميك هاي صنعتي و بالاخره سراميك هاي پيشرفته دور از دسترس بوده و براي رسيدن به اين اهداف مي بايستي از كنار هم قراردادن تشكلهاي علمي و صنعتي حمايت كامل نمود.

كنگره هفتم با هدف كاربردي نمودن و تعيين استراتژي لازم در فرهنگ سازي رابطه صنعت با دانشگاه و مخصوصاً در خصوص توسعه زمينه هاي علمي و تحقيقاتي سراميك هاي نوين و پياده نمودن آنها در بخش صنايع متمركز خواهد شد.

نظرات