همایش بین المللی قرآن و روابط بین الملل

همایش بین المللی قرآن و روابط بین الملل

 بشريت در تاريخ خود همواره تشنه معرفت و شناخت بوده كه اين شناخت از دو منبع سيراب شده است، يكي به بركت وحي و ديگري عقل. امروز در عرف بسياري از محافل فكري اين ارتباط به عنوان رابطه علم و دين شناخته مي شود. صرفنظر از اين نكته مهم كه نوع ارتباط اين دو مقوله هنوز موضوع بسياري از مباحث فكري است، اما توليد ادبيات در حد اين دو مفهوم متوقف نشده است، بلكه پابه پاي مقتضيات نوين، نگاه ديني و قرآني به علوم روز به يك ضرورت اجتناب ناپذير تبديل شده است. از اين نگاه، بنياد پژوهش هاي قرآني حوزه و دانشگاه پا به پاي دانشكده روابط بين الملل حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت امور خارجه همايش بين المللي "قرآن و  روابط بين الملل" را برگزار مي كنند. با عنايت به موضوعات و محورهاي پژوهشي ذيل، از عموم پژوهشگران حوزه دانشگاه دعوت به عمل مي آورد در غناي هر چه بيشتر اين مهم ما را ياري دهند.

موضوعات همايش:
- اصول سياست خارجي و روابط بين الملل در اسلام
-  تنظيم اولويت روابط با ساير كشورها از ديدگاه قرآن
-  جايگاه قرارداها در روبط بين الملل از ديدگاه اسلام
-  قاعده هاي قرآني و نقش آن ها در روابط بين الملل( قاعده لزوم، نفي سبيل، نفي عسر و حرج و ...)
-  قاعده وسع و ارتباط آن با قاعده هاي لزوم و نفي سبيل
- اصل همزيستي مسالمت آميز در اسلام
- نقش اسلام در بين المللي كردن جامعه بشري
- روش هاي حل اختلاف بين المللي
- حقوق پناهندگان در اسلام
- اهداف و ابرازهاي ديپلماسي اسلام
- مسووليت بين الملل دولت در اسلام
- اصل عدم مداخله در امور داخلي كشورها
- حقوق قراردادهاي بين المللي در اسلام
- جنگ و صلح در اسلام
- جهانشمولي اسلام و ارتباط آن با حقوق بين الملل

نظرات