دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک

اهداف كنفرانس:

- معرفي خدمات تعاملي و ارائه طرحهاي موفق پياده سازي شده در راستاي تحقق شهر الكترونيكي
- بررسي موانع ساختاري شكل گيري شهر الكترونيكي و راهكارهاي رفع آن
- ارائه مدلهاي موفق شهرهاي الكترونيكي در ساير نقاط جهان
- بررسي زيرساخت ارتباطي مورد نياز براي تحقق شهر الكترونيكي
- نقش قوانين و مقررات در تحقق شهرهاي الكترونيكي
- راهكارهاي فرهنگي در توسعه شهر الكترونيكي
- توسعه روشهاي توليد محتواي ديجيتالي در شهرهاي الكترونيكي

بر اساس اهداف فوق محورهاي كنفرانس در دو بخش " مباني نظري " و " معرفي خدمات تعاملي " تقسيم شده است. مشخصا خدمات تعاملي به خدمات دو سويه‌اي اطلاق مي‌شود كه كاربر بدون نياز به حضور فيزيكي در ادارات، سازمانها، فروشگاهها، درمانگاهها و ساير سازمانهاي خدماتي كار خود را انجام دهد.

نظرات