شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

اهداف همايش:

³ ايجاد ارتباط بين پژوهشگران ، دانشگاهيان و متخصصان صنايع مرتبط
³ آشنايي هر چه بيشتر محققان و علاقه مندان با آخرين دستاوردهاي علمي بلورشناسي و كاني شناسي

موضوع همايش :
موضوع مقاله هاي قابل طرح در همايش شامل نتايج تحقيقات پژوهشگران بلورشناسي ، فيزيك ،  شيمي ،  مهندسي مواد و متالوژي ،  زمين شناسي ،  كاني شناسي ، زيست شناسي و داروسازي در زمينه هاي زير مي باشد :

1-     رشد ،  خواص فيزيكي و شيميايي بلورها
2-     روشهاي تجربي در پراش اشعه ايكس ، الكترون و نوترون
3-     روشهاي تحليل ساختار بلورها
4-     هندسه بلور و تعيين ساختار بلوري مولكولهاي معدني ، آلي  و لايه هاي نازك
5-      زمين شناسي و كاني شناسي و تعيين ساختار بلوري كاني هاي ناشناخته
6-     بلورشناسي و كاني شناسي صنعتي
7-     زيست شناسي ( ساختار مولكولي )
8-     ساير زمينه هاي مرتبط با علوم بلور شناسي و كاني شناسي
9- شبيه سازي ساختار و خواص بلورها

نظرات