نهمین کنفرانس ماده چگال

نهمین کنفرانس ماده چگال

محورهاي پذيرش مقاله (كد بندي)

۶۰.۰۰  ماده چگال : ساختار، خواص مكانيكي و حرارتي
۶۱.۰۰   ساختار جامدات و مايعات؛ بلورشناسي
۶۱.۱۰   پراش و پراكندگي پرتو‌ هاي ايكس
۶۱.۱۲   پراش و پراكندگي نوتروني
۶۱.۱۴   پراش و پراكندگي الكتروني
۶۱.۲۰   ساختار مايعات
۶۱.۳۰   بلورهاي مايع
۶۱.۴۰   فولرين و مواد مرتبط با آن
۶۲.۰۰   خواص مكانيكي و آكوستيكي ماده چگال
۶۲.۱۰   خواص مكانيكي مايعات
۶۲.۲۰   خواص مكانيكي جامدات
۶۲.۲۵   خواص مكانيكي مواد در مقياس نانو
۶۳.۰۰   ديناميك شبكه
۶۳.۲۰   نظريه عمومي
۶۳.۲۰   فونونها در شبكه هاي بلوري
۶۳.۲۰   فونونها يا حالتهاي مرتعش در ساختارهاي كم بعدي و نانو ساختارها
۶۴.۰۰   معادله هاي حالت، تعادل فاز، و گذارهاي فاز
۶۴.۱۰   نظريه عمومي معادلات حالت و تعادل فاز
۶۴.۳۰   معادلات حالت براي مواد خاص
۶۴.۶۰   مطالعات عمومي گذارهاي فاز
۶۵.۰۰   خواص گرمايي ماده چگال
۶۵.۲۰   خواص حرارتي مايعات: ظرفيت گرمايي، انبساط گرمايي و غيره
۶۵.۴۰   خواص حرارتي جامدات بلوري
۶۵.۶۰   خواص حرارتي جامدات آمورف و شيشه ها، ظرفيت گرمايي، انبساط گرمايي و غيره ۶۶.۰۰   خواص ترابردي ماده چگال (غيرالكتروني)
۶۶.۱۰   پخش ماده (نفوذ) و هدايت يوني در مايعات
۶۶.۲۰   ويسكوزيته مايعات؛ ترابرد نفوذي تكانه
۶۶.۳۰   نفوذپذيري در جامدات
۶۷.۰۰   شاره ها و جامدات كوانتومي؛ هليوم مايع و جامد
۶۷.۲۰   اثرات كوانتومي در ساختار و ديناميك شاره هاي غير واگن
۶۷.۴۰   واگني بوزوني و ابرشاره ۴He
۶۷.۵۵   فاز عادي ۴He
۶۷.۵۷   فاز ابرشاره ۳He
۶۸.۰۰   سطحها وفصل مشترك ها ؛ لايه هاي نازك و سيستمهاي كم بعدي
۶۸.۰۳   فصل مشتركهاي گاز- مايع و خلأ - مايع
۶۸.۰۵   فصل مشتركهاي مايع-مايع
۶۸.۰۸   فصل مشتركهاي مايع-جامد
۶۸.۳۵   سطوح جامد و فصل مشتركهاي جامد-جامد
۷۰.۰۰   ماده چگال : ساختار الكتروني، خواص الكتريكي، مغناطيسي، و اﭙتيكي
۷۱.۰۰   ساختار الكتروني مواد كپّه اي
۷۱.۱۰   نظريه ها و مدل هاي سيستم هاي بس الكتروني
۷۱.۱۵   روشهاي محاسباتي ساختار الكتروني
۷۱.۱۸   سطوح فرمي: محاسبات و اندازه گيريهاي جرم مؤثر، فاكتور g
۷۱.۲۰   چگالي حالت هاي الكتروني و ساختار نوار در جامدات بلورين
۷۲.۰۰   ترابرد الكتروني در ماده چگال
۷۲.۱۰   نظريه ترابرد الكتروني در ماده چگال: مكانيسم هاي پراكندگي
۷۲.۱۵   هدايت الكتروني در فلزات و آلياژها
۷۲.۲۰   پديده هاي هدايت در نيمرساناها و عايقها
۷۲.۴۰   اثرهاي فوتورسانائي و فوتوولتائيك
۷۲.۵۰   اثرهاي آكوستوالكتريك
۷۲.۵۵   اثرهاي مگنتوآكوستيك
۷۳.۰۰   ساختار الكتروني و خواص الكتريكي سطها، فصل مشتركها، لايه هاي نازك، و ساختارهاي كم بعدي
۷۳.۲۰   حالت الكتروني در سطوح و فصل مشتركها
۷۳.۲۱   حالت الكتروني و تحريكات دسته جمعي در چند لايه ها، چاههاي كوانتومي، مزوسكوپي و نانوسيستم ها
۷۳.۴۳   اثرهاي كوانتومي هال
۷۳.۵۰   پديده هاي ترابردي الكتروني در لايه هاي نازك
۷۴.۰۰   ابررسانايي
۷۴.۱۰   ظهور نامزدهاي بالقوه ابررسانا
۷۴.۲۰   نظريه ها و مدل هاي حالت ابررسانايي
۷۴.۲۵   خواص ابررساناهاي نوع I و II
۷۵.۰۰   خواص مغناطيسي و مواد
۷۵.۱۰   نظريه كلي و مدلهاي آراستگي مغناطيسي
۷۵.۲۰   ديامغناطيس، پارامغناطيس و ابرپارامغناطيس
۷۵.۲۵   آرايشهاي اسپيني در مواد با نظم مغناطيسي (شامل مطالعات نوترون و اسپين-الكترون پلاريزه، پراش و پراكندگي پرتوهاي ايكس با چشمه سينكروتروني و غيره)
۷۶.۰۰   تشديد و واهلش مغناطيسي در ماده چگال،اثر موسبائر
۷۶.۲۰   نظريه عمومي و تشديدها، واهلشها
۷۶.۳۰   تشديد پارامغناطيسي الكترون و و واهلش
۷۶.۴۰   تشديدهاي سيكلوتروني و ديامغناطيس
۷۶.۶۰   تشديد مغناطيسي هسته اي و واهلش
۷۷.۰۰   دي الكتريكها، پيزوالكتريكها، و فروالكتريكها و خواص آنها
۷۷.۲۲   خواص دي الكتريكي جامدات و مايعات
۷۷.۵۵   لايه هاي نازك دي الكتريك
۷۷.۶۵   پيزوالكتريسيته و اثرات الكترومكانيكي
۷۷.۷۰   اثر هاي پيروالكتريك و الكتروكالريك
۷۷.۸۰   فروالكتريسيته و آنتي فروالكتريسيته
۷۷.۸۴   مواد دي الكتريك، پيزوالكتريك، فروالكتريك و پادفروالكتريك
۷۸.۰۰   دي الكتريكها، پيزوالكتريكها، و فروالكتريكها و خواص آنهاخواص اپتيكي، طيف سنجي ماده چگال و برهمكنشهاي تابش و ذره ها با ماده چگال
۷۸.۲۰   خواص اپتيكي مواد كپه اي و لايه هاي نازك
۷۸.۳۰   طيف هاي مادون قرمز و رامان
۷۸.۳۵   پراكندگي بريلوئن و ريلي و ساير پراكندگي هاي نوري
۷۸.۵۵   فوتولومينانس، خواص و مواد
۷۸.۶۷   خواص اپتيكي مواد كم بعد، مزوسكوپيك و نانومقياس و ساختمانهاي آنها
۷۸.۶۸   خواص اپتيكي سطوح
۷۹.۰۰   گسيل الكترون و يون از مايعات و جامدات؛ پديده هاي برخورد
۷۹.۲۰   پديده هاي برخورد (شامل طيف هاي الكتروني و اسپاترينگ)
۷۹.۴۰   گسيل ترمويونيك
۷۹.۶۰   طيفهاي گسيل نوري و فتوالكتروني
۸۱.۰۰   علم مواد
۸۱.۰۵   مواد خاص، ساخت، مداوا، تست و آناليز

نظرات