یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

یازدهمین کنگره علوم خاک ایران

محورهاي كنگره:
- بيولوژي و بيوتكنولوژي خاك
- پيدايش، رده بندي و ارزيابي تناسب اراضي
-  حاصلخيزي خاك و تغذيه گياه
- فيزيك خاك و رابطه آب، خاك و گياه
-  حفاظت و مديريت خاك
- شيمي خاك، آلودگي خاك و سلامت گياه
- بهسازي خاك و اصلاح اراضي
- فن آوري هاي نوين و هسته اي در علوم خاك
- لس،  خاك ها ي قديمي(Paleosols) و اقليم گذشته  
- ارزيابي اقتصادي و نوع بهره برداري  خاك
- مسائل  قانوني و سياستگزاريهاي مديريتي و خاك

نظرات