سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

 

آب و پسابتصفيه آب براي مصارف شهري و صنعتي (سيستم ها و فرآيندها)
راهبري تصفيه خانه هاي آب و پساب
آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
استانداردهاي كيفي آلودگي آب ( حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك )
تصفيه پساب شهري و صنعتي
تصفيه (تثبيت) لجن هاي حاصل از تصفيه آب و پساب
دفع و استفاده مجدد از پساب
دفع و استفاده مجدد از لجن
استانداردهاي كيفي پساب هاي تصفيه شده
خاك و پسماند
شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي ، ميكروبيولوژيكي ،حرارتي و ...
استانداردهاي حد مجاز آلاينده هاي خاك
مديريت پسماند(جمع آوري،دفع،كاهش از مبدا،بازيافت،كمپوست و ... )
روشهاي دفع مهندسي پسماند ها(زباله سوزي،لندفيل،جامدسازي و ... )
هوا و صوت
پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع آلاينده
شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي و الكترومغناطيسي
شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
مدل سازي انتشار كاهش آلودگي هوا
محورهاي ويژه
فناوريهاي نوين (نمونه برداري،پايش،حذف آلاينده هاي و ... )
كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده هاي زيرسطحي
روشهاي پايش آلاينده هاي آلي پايدار (POPs) در خاك
كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون پساب هاي شهري و صنعتي (نانوفيلترها)
بررسي مدلهاي رياضي پخش آلاينده ها
حذف آلودگي هاي نفتي خاك با استفاده از فناوري هاي نوين و ارزان
امحاء آلودگي آبهاي زيرزميني به روشهاي PAT
مطالعات موردي شناسايي و كنترل آلودگي ناشي از صنايع بزرگ نفت، گاز و پتروشيمي
استانداردهاي ملي و بين المللي حدود مجاز آلاينده هاي خطرناك در منابع هوا،آب و خاك
كاربرد نرم افزارهاي جديد در پروژه هاي زيست محيطي
زباله سوزهاي بيمارستاني و صنعتي و راهكارهاي كاهش يا حذفDioxin& Furan
مكان يابي، طراحي و ساخت مدفن هاي پسماندهاي ويژه (Landfills)
شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
سنجش آلاينده هاي هواي آزاد و آلاينده هاي خروجي از دودكش با استفاده از سيستم هاي اپتيك
فرهنگ سازي محيط زيست
IT و محيط زيست
مديريت محيط زيست
نقش مهندسي محيط زيست در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (ETA)
ايمني زيست
انرژي و محيط زيست
اقتصاد و محيط زيست
آموزش و محيط زيست

 

نظرات