دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران

نظرات