کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

کنگره ملی کاوش نفت و گاز - تولید صیانتی

محورهاي بخش كاوش نفت و گاز:

روش هاي نوين اكتشاف مخازن هيدروكربني
استفاده از روش هاي لرزه نگاري در صنعت نفت
روش ها و كاربردهاي سنجش از دور و GIS
استفاده از زمين شناسي نفت و زمين شناسي ساختماني در مخازن جهت مدلسازي مخزن و ارائه روشهاي تحليل ساختاري و تشخيص شكستگي ها در مخازن هيدروكربني
استفاده از دانش چينه و فسيل شناسي در انطباق سني و محلي زون هاي نفتي
ميكروفاسيس، تفسير محيط هاي رسوبي، دياژنز و چينه نگاري سكانسي در ميادين هيدروكربني
ژئوشيمي مخازن (مدلسازي حرارتي سيستم هاي نفتي و بررسي تخريب زيستي تركيبات هيدروكربني در مخزن)
بررسي هيدرو ديناميك، ترموديناميك و هيدروشيمي مخازن
بررسي ژئومكانيكي مخازن هيدروكربني به لحاظ تاثير مكانيك سنگ مخزن در ميزان اشباع شدگي
روشهاي نوين تحليل و شناسايي در مطالعات زمين شناسي سرچاهي، حين عمليات حفاري
تاثير مكانيك سنگ مخزن در ميزان فرونشيني حوزه هيدروكربني
  
محورهاي فني بخش توليد صيانتي:

بررسي عدم قطعيت در محاسبات ميزان ذخيره نفت و گاز درجا در مخازن
روشهاي ازدياد برداشت و توليد صيانتي
روشهاي نوين احيا و فرازآوري در ميادين نفتي
ارائه روشها و فن آوري هاي جديد در اسيدكاري مخازن
شبيه سازي مخازن و طرح توسعه آنها
بررسي مشكلات آسفالتين و توليد ماسه در مخازن نفتي
بررسي علت آلودگي مخازن به H2S
روش هاي نوين چاه آزمايي
تعيين مشخصات مخازن شامل Rock type، PVT  و ...
استفاده از ابزارهاي نمودارگيري و تفسير داده هاي پتروفيزيكي در تعيين پارامترهاي مخازن و فواصل توليدي
   
محورهاي مديريتي- اقتصادي بخش توليد صيانتي:

مديريت توليد در زمان واقعي
دلايل پايين بودن ضريب بازيافت نفت از مخازن نفت و گاز ايران در مقايسه با ديگر نقاط جهان
مديريت تجهيزات و تاسيسات نفت و گاز
مناسب ترين فرآيند بازيافت نفت از مخازن شكافدار با در نظر گرفتن مسائل فني و اقتصادي
كمينه سازي تاثير نوسان قيمت نفت خام بر اقتصاد ملي
مقايسه تزريق گاز با صادرات آن- چالش ها و راهكارها
آثار تقويت بورس ملي نفت بر اقتصاد ملي و بين المللي
مديريت مخازن نفت و گاز و نقش آن در توليد صيانتي
توليد صيانتي و امنيت اقتصادي
توليد صيانتي از منظر شركتهاي دولتي و شركتهاي خصوصي چندمليتي
نقش مديريت دانش در شركت هاي نفتي و تاثير آن در بهبود عملكرد مديريت مخازن نفت و گاز

نظرات