سومین همایش فناوری اطلاعات

سومین همایش فناوری اطلاعات

محورهاي مقاله:
1- معماري سرويس‌گرا (سرويس پايه) در شبكه‌هاي نسل آينده
2- معماري سرويس‌هاي ارزش‌گرا در شبكه هاي نسل آينده
3- مديريت سرويس ها در شبكه‌هاي خودجوش با عوامل هوشمند
4- مديريت پذيري ساختار در شبكه هاي نسل آينده
5- مديريت شبكه‌هاي نسل آينده
6- جايگاه آموزش، بهداشت، بانكداري، بيمه و... در طراحي شبكه هاي نسل آينده
7- مديريت تامين و تخصيص منابع در شبكه هاي بيسيم (WIFI/Ad HOC/GSM)
8- سرويس‌هاي جديد از قبيل IPTV Messaging Unified/VOIP/Mobile Payment
9- امنيت در شبكه‌هاي نسل آينده
10- نقش ميان افزارها در مديريت سرويس‌هاي يكپارچه
11- امنيت در معماري سرويس‌گرا
12- راهكارهاي گذار به شبكه‌هاي نسل آينده
13- آموزش NGN در دانشگاه‌ها
14- پروتكل‌ها در شبكه هاي نسل آينده

نظرات