دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

دومین کنگره میکروب شناسی بالینی ایران

محورهاي اصلي همايش :
   - باكتري شناسي باليني
   - ويروس شناسي باليني
   - قارچ شناسي باليني
   - انگل شناسي باليني
   - ايمني شناسي بيماريهاي عفوني
   - بيماريهاي مشترك انسان و دام
   - مقاومت هاي دارويي
   - واكسيناسيون
   - عفونتهاي ناشي از مواد غذايي
   - سل و مقاومت دارويي

نظرات