کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

کنگره بین المللی اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

محورهاي كنگره عبارتند از :
 
      - ارائه مقالات به صورت سخنراني يا پوستر
      - كارگاههاي آموزشي
      - نمايشگاه جنبي
 
عناوين موضوعات كنگره عبارتند از :
 
      - گزارش هاي پياده سازي استانداردهاي فدراسيون جهاني آموزش پزشكي :
        چالشها و تجارب
      - پيامد برنامه در آموزش پزشكي عمومي
      - محتواي برنامه هاي آموزش پزشكي عمومي
      - روش هاي آموزش و فراگيري در دوره پزشكي عمومي
      - تلفيق و ادغام (Integration) در برنامه آموزشي پزشكي عمومي
      - روش هاي ارزيابي فراگيران در آموزش پزشكي
      - سازماندهي محتوا و عناوين موضوع در برنامه آموزش پزشكي عمومي
      - ارزيابي برنامه آموزشي پزشكي عمومي
      - مديريت برنامه آموزشي پزشكي عمومي
      - پيوندهاي بين برنامه آموزشي پزشكي عمومي و برنامه هاي آموزشي پزشكي تخصصي
 
عناوين كارگاههاي آموزشي كنگره عبارتند از :
 
      - تلفيق در برنامه آموزش پزشكي عمومي
      - ارزشيابي برنامه آموزش پزشكي عمومي
      - اعتباربخشي در آموزش پزشكي عمومي
      - آموزش از راه دور
      - ارزيابي دانشجو در آموزش پزشكي عمومي
      - رهبري دانشگاهي

نظرات