اولین همایش سراسری جامعه سالم

اولین همایش سراسری جامعه سالم

محورهاي كنفرانس:

نقش پيشگيري و مراقبت بيماريها در جامعه سالم
نقش بهداشت محيط در جامعه سالم
نقش آموزش سلامت در جامعه سالم
نقش بهداشت خانواده در جامعه سالم
نقش بيمارستان در جامعه سالم

نظرات