کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران

کنفرانس سلامت الکترونیک و کاربرد ICT در پزشکی ایران

 محورهاي تخصصي كنفرانس
    * داده كاوي و كشف دانش پزشكي
    * بيوانفورماتيك پزشكي
    * آموزش و دوره هاي بازآموزي الكترونيكي در پزشكي
    * پزشكي و جراحي از راه دور در پزشكي
    * واقعيت مجازي و كاربرد تشخيصي- درماني
    * سلامت الكترونيكي در ايران
    * سيستمهاي تشخيصي- درماني همراه
    * شبكه‌هاي الكترونيكي بهداشتي- درماني و اورژانس
    * اخلاق، استاندارد و اقتصاد پزشكي

نظرات