دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

دومین کنگره ملی صنعت حفاری ایران

محورهاي همايش
 
ساختار چاه
- طراحي چاه
- طراحي لوله ي جداري
- انتخاب مته
- ساق مته
- حفاري در كلاهك گازي
- حفاري جهت دار- افقي
- موتور درون چاهي
- ابزار MWD
- ابزار LWD
- نمودارگيري
- مكانيك سنگ
- پايداري ديواره ي چاه
- كاربرد آمار در حفاري و تعمير چاه ها
- پيشگيري از آسيب ديدگي سازند
- حفاري در دماي بالا/ فشار بالا 
- حفاري زير تعادلي(UBD)
- دكل هاي حفاري
- تجهيزات سرچاهي
 
سيالات حفاري
 
- گل هاي پايه آبي
- گل هاي پايه روغني
- كنترل ذرات جامد  
- سيالات تكميل چاه
- Spotting fluid
- عوامل جلوگيري از هرزروي
- آزمايش سيالات حفاري
- گل هاي سازگار با محيط زيست
- رئولوژي و هيدروليك سيالات حفاري
 
سيمانكاري چاه
 
- شيمي سيمان
- افزودني هاي سيمان و مكانيسم عملكرد
- رئولوژي سيمان ها
- سيستم ويژه سيمان
- زدودن كيك گل
- نفوذ گاز در سيمان
- تجهيزات سيمانكاري
- طراحي عمليات سيمانكاري
- طراحي سيمان
- سيمانكاري ترميمي   
- ارزيابي عمليات سيمانكاري
- تست آزمايشگاهي
- محاسبات هيدروليكي سيمانكاري
 
مشكلات حفاري
 
- گير لوله ها
- مانده يابي
- كنترل سازند هاي شيلي
- هرزروي سيال حفاري
- مچاله شدگي لوله جداري
- نشت كفشك
- كنترل چاه
 
حفاظت محيط زيست
 
- مديريت محيط زيست در صنعت حفاري
- محافظت از محيط زيست و سلامت شغلي
- مديريت ايمني
- ايمني در مورد سولفيد هيدروژن
 
چشم انداز، استراتژي و برنامه ريزي
 
- استراتژي و چشم انداز صنعت حفاري ايران
- جايگاه صنعت حفاري در افق چشم انداز 20 ساله ي صنعت نفت
- راهكار ها و سياست گذاري در جهت رشد صنعت حفاري با هدف
- تبديل به قطب برتر حفاري منطقه اي و بين المللي
 
تكنولوژي و فناوري
 
- جايگاه تكنولوژي در صنعت حفاري و نقش آن در رشد و تعالي اين صنعت
- ضرورت شناخت و بكارگيري فناوري هاي نوين در صنعت حفاري
- نقش تكنولوژي مدرن در كاهش ريسك، هزينه و ارتقاي جايگاه  صنعت حفاري ايران
- بررسي روند بومي سازي تكنولوژي (انتقال تكنولوژي)
- راهكارهاي توليد علم و فناوري حفاري در مراكز علمي- پژوهشي
 
تجهيز ناوگان حفاري
 
- ضرورت ساخت و تجهيز ناوگان حفاري خشكي و دريايي
- لزوم توجه به توليد قطعات و ادوات حفاري با تكيه بر توانمندي هاي داخلي
 
چالش ها و راهكارها توسعه وگسترش خدمات حفاري در سطح منطقه و بين المللي
 
- راهكارهاي شكل گيري، توسعه و گسترش پيمان ها و همكاري هاي
            فرا ملي در جهت توسعه صنعت حفاري
- لزوم تعامل صنعت حفاري ايران با شركت هاي بين المللي
- چالش ها و راهكارهاي پيش روي شركت ملي حفاري ايران در جهت
            تبديل شدن به يك شركت بين المللي
- راهكارهاي صدور خدمات فني و مهندسي
- آينده نگري در صنعت حفاري با ايجاد و راه اندازي سامانه هاي جديد
- ساختارهاي مورد نياز آتي صنعت حفاري
- رقابت پذيري در صنعت حفاري
- ضرورت ايجاد بانك اطلاعات جامع در صنعت حفاري
 
صنعت حفاري و قرارداد هاي بين المللي
 
- بسترسازي براي جذب سرمايه در صنعت حفاري
- لزوم تعريف فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعت حفاري ايران
- تامين مالي پروژه هاي صنعت حفاري
- ضرورت حمايت بانك ها در تامين مالي پروژه هاي صنعت حفاري
 
منابع نيروي انساني در صنعت حفاري
 
- اهميت نيروهاي متخصص در صنعت حفاري
- آينده ي نيروي انساني متخصص در صنعت حفاري
- نگاهداشت نيروي انساني متخصص در صنعت حفاري
- جايگاه آموزش در صنعت حفاري

نظرات