اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

اولین کنگره ملی مخازن شکافدار و چالش های پیش رو، با نگاه ویژه به مخازن بزرگ کشور

محورهاي همايش

محورهاي فني
1-1 زمين شناسي
تاثير ساختار زمين شناسي بر خصوصيات شكاف ها
تخمين شكافها با استفاده از ساختار (نقشه مخازن) ، اطلاعات لرزه نگاري و ...
مدل هاي تعريف شكاف
نمودارهاي خاص تعيين شكاف
تعيين شكاف ها و خصوصيات آنها با استفاده از مغزه ها
شكاف هاي باز و شكاف هاي بسته (عوامل پر شدن شكاف ها)
عوامل فيزيكي، شيميايي و تكتونيكي ايجاد شكاف
غارهاي زيرزميني
مدل سازي شكاف ها
استفاده از نمودارهاي FMI و FMS نمودارهاي تصويرگر جهت تجزيه و تحليل شكاف ها
 
2-1 حفاري
تعيين شكاف ها با استفاده از اطلاعات حفاري (هرزروي گل/ سرعت حفاري)
سيمانكاري در مخازن شكافدار
تاثير شكاف ها بر پارامترهاي حفاري (سرعت حفاري/ هرزروي گل/ Blowout)
سيمانكاري در مخازن شكافدار
مغزه گيري در مخازن شكافدار
 
3-1 پتروفيزيك
تاثير شكاف ها بر خواص پتروفيزيكي سنگ
نمودارگيري در مخازن شكافدار (چالش ها، مشكلات و روش هاي تعميم)
محاسبه برخي از خواص سنگ شكافدار با استفاده از نمودارهاي معمول
معادلات موجود جهت محاسبه پارامترهاي اصلي مخازن شكافدر
نمودارهاي خاص تعيين شكاف ها
 
4-1 بهره برداري و تعمير و تكميل
بهينه سازي تكميل چاه ها در مخازن شكافدار
تكميل شكاف ها با استفاده از اطلاعات توليد (PLT)
آناليز فشارهاي B.V و P.D در مخازن شكافدار
اسيدكاري در مخازن شكافدار
ايجاد شكاف با استفاده از اسيدكاري در مخازن شكافدار
مشبك كاري جهت دار در مخازن شكافدار
سيال تكميل (Completion Fluid) در مخازن شكافدار
چاه آزمايي در مخازن شكافدار
 
5-1 مهندسي مخازن
معادلات جريان در مخازن شكافدار
اطلاعات اساسي معادلات جريان در مخاز ن شكافدار (Pc/kn)
پديده Convection در مخازن شكافدار
تاثير شكاف ها بر خواص سيالات مخزن
شبيه سازي مهزان شكافدار و تاثير توصيف مخزن در آن
پديده هاي خاص در مخازن شكافدار (block integration/ gravity drainage/ capillary continuity/ block to)
معادلات خاص مورد نياز مخازن شكافدار (Conning)
تعيين سطوح تمامي سيالات در مخازن شكافدار
عملكرد مخارن شكافدار
RFT در مخازن شكافدار
موازنه در مخازن شكافدار
EOR و IOR (تزريق آب و گاز و ...) در مخازن شكافدار
ترشوندگي در مخازن شكافدار
بررسي فني نرم افزارهاي موجود در شبيه سازي مخازن شكافدار ايران
 
محورهاي مرتبط با توسعه مخازن شكافدار
 
1-2 استراتژي و برنامه ريزي
لزوم تعريف استراتژي جامع در زمينه توسعه مخازن شكافدار كشور
نقش و تاثير برنامه ريزي در رشد و پيشرفت مطالعات و مديريت مخازن شكافدار
آسيب شناسي ساختار كنوني شركت ملي نفت ايران و تاثير آن در مديريت مخازن شكافدار
سازماندهي و تعريف جايگاه بخش خصوصي در استراتژي توسعه مخازن شكافدار كشور
 
2-2 سياست گذاري و تصميم گيري
تصميم گيري هاي سياسي-دولتي و نقش آن در برداشت هاي غير صيانتي از مخازن شكافدار
فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي در مديريت مخازن شكافدار ايران
تماس مجامع و محافل تصميم گيري سياسي (مديران) با كارشناسان و متخصصان فني و عملياتي شركت ملي نفت ايران
نقش و تاثير كانون هاي تفكر در سياست گذاري و تصميم گيري مديران در حوزه مديريت مخازن شكافدار
 
3-2 مديريت مخازن شكافدار و نقش آن در برداشت صيانتي
چالش هاي پيش روي مديريت صيانتي مخازن كشور
مفهوم و اهداف مديريت مخازن شكافدار از ديد متخصصين و مديران و نحوه تعيين اهداف در اين زمينه
مديريت مخازن شكافدار و اهميت استراتژيك آن براي صنعت نفت كشور
مديريت مخازن شكافدار؛ نگاه مهندسي، اقتصادي يا سيستمي
مديريت و شيوه هاي راهبردي مخازن شكافدار در سطح بين المللي
مديريت بهينه مخازن شكافدار
تفاوت هاي اساسي مخازن شكافدار و معمولي
 
4-2 تكنولوژي و فناوري
بومي سازي و ارتقا سطح تكنولوژي مطالعات مخازن شكافدار
نقش و تاثير تكنولوژي هاي جديد در توسعه مخازن شكافدار
هدفمند كردن آموزش و تحقيقات مبتني بر نيازهاي صنعتي كشور در بخش مخازن شكافدار و مديريت آن
روند بومي شدن تكنولوژي (انتقال تكنولوژي) يا توليد تكنولوژي (واحد هاي تحقيق و توسعه)
بررسي موانع انتشار تكنولوژي در مطالعات و مديريت مخازن شكافدار
نفش مديريت تكنولوژي در مديريت مخازن كشور
نقش و تاثير تهيه اطلس تكنولوژي هاي موجود در حوزه مخازن شكافدار كشور و ثبت توانمندي هاي موجود
تاثير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر تكنولوژي موجود كشور حوزه مخازن شكافدار
نقش و تاثير شركت هاي خصوصي در بومي سازي تكنولوژي مطالعات و مديريت مخازن شكافدار
راهكارها و برنامه ريزي جهت كسب درآمد از تكنولوژي هاي مطالعات و مديريت مخازن شكافدار
نقش و تاثير تحريم هاي بين المللي بر بومي سازي تكنولوژي مطالعات و مديريت مخازن شكافدار
 
5-2 نيروي انساني
جايگاه نيروي انساني متخصص در توسعه مخازن شكافدار
جايگاه آموزش در تربيت نيروي متخصص در زمينه مهندسي مخازن
 
6-2 سرمايه گذاري ها و همكاري هاي داخلي و خارجي
سرمايه گذاري كلان خارجي براي توسعه مخازن شكافدار
لزوم سرمايه گذاري و سياست گذاي در زمينه ازدياد برداشت
لزوم تعامل ميان بانك هاي ايراني و شركت هاي داخلي در جهت توسعه مخازن شكافدار
تشكيل و توسعه پيمانها و همكاري هاي منطقه اي بين المللي در زمينه توسعه مخازن شكافدار
شيوه هاي صحيح سرمايه گذاري جهت توسعه مخازن شكافدار
 
7-2 فناوري اطلاعات
اهميت فناوري اطلاعات و مديريت داده ها در طرح هاي توسعه اي مخازن شكافدار
لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي ديجيتالي و جامع مخازن شكافدار
ضرورت طراحي نرم افزارهاي شبيه سازي مخازن شكافدار ايران و ارائه راهكارهاي عملي در اين راستا

نظرات