اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

اولین کنگره ملی توسعه نظام پیمانکاری در صنعت نفت

اهداف كنگره
بررسي راهكارها و مشكلات پيش روي توسعه و گسترش نظام پيمانكاري درصنعت نفت
شناخت و آشنايي با شركت هاي عمده و بزرگ در زمينه پيمانكاري در صنعت نفت
بررسي مباحث استراتژيك و معرفي آخرين تحولات و بررسي چشم انداز نظام پيمانكاري در صنعت نفت
انتقال تجارب و آموخته ها و به اشتراك گذاشتن مهارت ها و دانش فني و مديريتي شركت هاي پيمانكار در صنعت نفت
اصلاح قوانين، تشكيلات و زيرساخت هاي مناسب حقوقي توسعه  نظام پيمانكاري در صنعت نفت
ايجاد و توسعه پيوندهاي زيربنايي با ساير بخش هاي اقتصادي به منظور استفاده از توان داخلي با هدف توسعه نظام پيمانكاري در صنعت نفت
ارتقاء سطح همكاريهاي بين المللي به منظور بهبود توانايي هاي پيمانكاران داخلي در صنعت نفت 

نظرات