همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

همایش ملی کتابخانه های آموزشگاهی: پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی - یادگیری

اهداف همايش
اين همايش به دنبال هم انديشي در جهت تحقق اهداف زير برگزار مي شود:
* شناسايي راه ها و روشهاي تقويت دروس به مدد منابع اطلاعاتي غير درسي در كلاس و كتابخانه،
* تبادل تجربيات در مورد راه ها و روشهاي برقراري پيوند بين برنامه هاي درسي و برنامه هاي كتابخانه،
* شناسايي راهها و روشهاي پرورش ذوق و انگيزه خواندن در چارچوب فعاليتهاي كتابخانه،
* شناسايي رويكردهاي افزايش توانمندي خواندن،
* شناسايي راهبردهاي پرورش مهارتهاي سواد اطلاعاتي و يادگيري مادام العمر در دانش آموزان، و
* بررسي راه ها و راهبردهاي همكاري بين كتابدار، معلم و والدين در پرورش دانش آموزان فعال و علاقمند استفاده از اطلاعات.

محورهاي همايش
الف: جنبه هاي كتابداري و اطلاع رساني
1.       كتابخانه هاي آموزشگاهي و آموزش سواد اطلاعاتي
2.       كتابخانه هاي آموزشگاهي و آموزش يادگيري مادام العمر
3.       پيوند بين برنامه هاي كتابخانه و برنامه هاي درسي
4.       كتابخانه هاي آموزشگاهي، خدمات، تنوع، ويژگيها و استانداردها
5.       رويكردها و مسائل مجموعه و مجموعه سازي در كتابخانه هاي آموزشگاهي
6.       رويكردها و مسائل ويژه ارائه خدمات در كتابخانه هاي آموزشگاهي
7.       همكاري، همياري و همگرايي بين كتابدار و معلم
8.       همكاري بين كتابدار، دانش آموزان و والدين
9.       همكاري بين كتابخانه هاي آموزشگاهي، عمومي و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
10.    تجربه هاي محلي، ملي و بين المللي در مورد كتابخانه هاي آموزشگاهي
11.    دانش آموزان، اينترنت و كتابخانه: راهها و رويكردهاي تعامل

ب: جنبه هاي آموزشي، تربيتي و روانشناختي
1.       نظام آموزش ابتدايي؛ راهبردها و راه هاي افزايش انگيزه و ذوق خواندن
2.       نظام آموزشي و راهبردهاي استفاده از آموزش غير مستقيم مبتني بر منابع
3.       آموزش غير مستقيم و پيشرفت تحصيلي
4.       يادگيري مادام العمر و راهبردهاي توسعه آن در دانش آموزان
5.       مطالعه و سلامت اجتماعي در دانش آموزان
6.       مطالعه، انگيزه موفقيت و شادكامي
7.       نيازهاي سني دانش آموزان و انواع منابع اطلاعاتي
8.       نقش اطلاعات، اطلاع جويي و اطلاع يابي در افزايش فرايند يادگيري و پيشرفت تحصيلي
9.       آموزشهاي پيش دبستاني و انگيزه و ذوق استفاده از منابع اطلاعاتي
10.    آموزش راهبردهاي مطالعه
11.    نظريه هاي  جديد يادگيري و رفتار مطالعه
 
ج. نشر كتابهاي غير درسي/منابع اطلاعاتي
1.       سير تحول كتابها و منابع اطلاعاتي غير درسي ويژه دانش آموزان
2.       ارتباط بين محتواي كتابهاي درسي و منابع اطلاعاتي غير درسي در تدريس به دانش آموزان
3.       ارتباط بين مضامين منابع اطلاعاتي و پرورش مهارتهاي تفكر و يادگيري
4.        معلمان و  توليد و نشر منابع اطلاعاتي غير درسي
5.        كتابداران،  تجربه ها و ايده ها در توليد و نشر منابع اطلاعاتي غير درسي
6.       نويسندگان كودكان و نوجوانان و توليد منابع اطلاعاتي در پيوند با منابع درسي دانش آموزان
7.       منابع مرجع براي كودكان و نوجوانان
8.       رويكردهاي نوين در فراهم آوري مواد خواندني براي كودكان و نوجوانان

نظرات