نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری در ایران

محورهاي اصلي كنفرانس:

آموزش حسابداري
استانداردهاي بين المللي حسابداري و گزارشگري مالي
حسابداري و نظام راهبري شركت ها
نقش اطلاعات حسابداري در بهبود كسب و كار
نقش جوامع حرفه اي در پيشبرد حسابداري
كاربرد‌‌‌‌‌فناوري اطلاعات در حسابداري
نقش حسابداري در توسعه بازار سرمايه
بورس هاي اوراق بهادار، به كارگيري و هماهنگ سازي استاندارد هاي حسابداري
نقش حسابداري در ايجاد نظام هاي يكپارچه اطلاعات مالياتي
نقش حسابداري در تشخيص ماليات بر در آمد
كاربرد فنـاوري اطلاعـات در ماليـات ستاني
تجربه بين المللي در نقاط مشترك ماليـات ستـاني
زمينه هاي همكاري حسابداران در كشور هـاي فارسـي زبـان
ساير موارد مرتبط با محور اصلي كـنفـرانس

نظرات