سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

محورهاي تخصصي كنفرانس:
    * بازاريابي استراتژيك و استراتژي هاي بازاريابي
    * بازاريابي صنعتي
    * بازاريابي خدمات
    * بازاريابي بين المللي و مديريت صادرات
    * تحقيقات بازاريابي
    * پديده هاي نوين در بازاريابي
    * بازاريابي الكترونيكي، نظام ارتباطات يكپارچه بازاريابي ، كاربرد ابزارهاي مديريتي در بازاريابي، بازاريابي معكوس، بازاريابي موسسات غيرانتفاعي، بازاريابي نفر به نفر
    * مديريت فروش و تكنيكهاي مذاكره
    * رفتار مصرف كننده
    * مديريت ارتباط با مشتري (CRM)
    * مديريت نام ونشان تجاري
    * اصول اخلاقي و مسئوليتهاي اجتماعي در بازاريابي
    * آسيب شناسي بازاريابي در ايران

نظرات