همایش مدیریت انرژی برق با رویکرد بهینه سازی مصرف برق در سازمانها و صنایع

همایش مدیریت انرژی برق با رویکرد بهینه سازی مصرف برق در سازمانها و صنایع

محورهاي همايش:

    * جايگاه آتي مديريت انرژي برق در منطقه و كشور
    * راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي برق
    * نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي
    * مطالعه و تحليل آماري مصرف انرژي برق در منطقه
    * نقش سازمانها، صنايع و مراكز تحقيقاتي در مديريت انرژي الكتريكي
    * فن آوريهاي نوين و مديريت انرژي الكتريكي
    * مديريت انرژي و بازار برق
    * نقش سياستهاي مالي و حمايتي دولت در كاهش مصرف برق
    * مديريت بار و مميزي انرژي الكتريكي
    * مديريت انرژي الكتريكي در سازه هاي شهري

نظرات