سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

محورهاي علمي همايش

كاربرد علوم مهندسي در:
زلزله
سيل
توفان
زمين لغزش
فروچال ها
خشكسالي
آتش سوزي
سونامي
تغييرات سطح آب دريا 

نظرات