همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

همایش منطقه ای شکوفایی و نوآوری در گیاهان دارویی

محورهاي همايش:

دانش نو در گياهان دارويي
كاربرد گياهان دارويي در طب سنتي
شناسايي گياهان دارويي
بهره برداري گياهان دارويي
حفاظت و حمايت گياهان دارويي
استخراج و استحصال مواد موثره
اكولوژي گياهان دارويي
زراعت گياهان دارويي
داروهاي گياهي
بيوتكنولوژي گياهان دارويي
كاربرد گياهان دارويي در دامپزشكي
ساير موضوعات

نظرات