نخستین همایش ملی سلامت و توسعه پایدار

نخستین همایش ملی سلامت و توسعه پایدار

محورهاي همايش:
مفاهيم و مباني
          مفهوم سلامت و جايگاه آن در توسعه پايدار
          شاخص هاي سلامت در توسعه پايدار
          استراتژي و برنامه هاي توسعه ملي و سلامت
          اثرات سياست بر سلامت و توسعه پايدار
          اثرات اقتصاد بر سلامت و توسعه پايدار
          اثرات فناوري بر سلامت و توسعه پايدار
          پديده جهاني شدن و سلامت
          پژوهش و روش در سلامت و توسعه پايدار
 
نظام سلامت و توسعه پايدار
          توليت در نظام سلامت
          اقتصاد بهداشت و توسعه پايدار
          توسعه پايدار و نظام ارائه خدمات سلامت
 
همكاري و مشاركت مردمي و بين بخشي در سلامت و توسعه پايدار
          همكاري بين بخشي و سلامت
          مشاركت مردمي و بخش خصوصي در سلامت
          همكاري هاي بين المللي و منطقه اي در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت
 
جامعه سالم و توسعه پايدار
          مؤلفه هاي اجتماعي سلامت
          امنيت و سلامت
          دين، معنويت و سلامت
          محيط زيست و سلامت
          مديريت شهري و سلامت
          بازار و مناسبات بازرگاني در سلامت
          فرهنگ عمومي و سلامت
          حقوق شهروندي و سلامت
          آموزش و ارتقاي سلامت
          ارتباطات، رسانه ها و سلامت

 

نظرات