همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی

همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی - کاربردی کشاورزی

 اهداف همايش
1- دستيابي به راهبردها و راهكارهاي توسعه كارآفريني و منابع انساني كارآفرين در آموزش هاي علمي - كاربردي بخش كشاورزي
2- تبادل نظر در ارتباط با بهبود وضعيت اشتغال دانش آموختگان كارآفرين آموزش هاي علمي - كاربردي بخش كشاورزي
3- تبادل نظر در ارتباط با افزايش نقش، مشاركت، اثربخشي و كارايي آموزش هاي علمي - كاربردي كشاورزي در توسعه اشتغال و كارآفريني
4- شناسايي دانش آموختگان كارآفرين آموزش هاي علمي - كاربردي و بهره گيري از ديدگاه هاي آنها در نهادينه سازي فرهنگ كارآفريني در آموزش هاي علمي - كاربردي بخش كشاورزي

محورهاي همايش
1- راهبردها و راهكارهاي افزايش كيفيت نظام آموزش هاي علمي - كاربردي به منظور توسعه دانش آموختگان كارآفرين
2- نقش، مشاركت و ارتباط بخش هاي پژوهشي، آموزشي، مالي - اعتباري، اجرايي، توليدي و سازمان هاي غيردولتي (NGOS) در توسعه آموزش و كسب و كارهاي كارآفرينانه
3- راهكارهاي بهبود اشتغال و هدايت شغلي دانش آموختگان آموزش هاي علمي - كاربردي با بهره گيري از آموزش هاي كارآفريني
4- ويژگي هاي فردي، تحصيلي، شغلي و ... دانش آموختگان كارآفرين آموزش هاي علمي - كاربردي و روش هاي تقويت ويژگي هاي كارآفرينانه دانش آموختگان
5-  جايگاه آموزش ها و مراكز رشد كارآفريني در آموزش هاي علمي - كاربردي 

نظرات