اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

اهداف اصلي همايش:
1) اطلاع‎رساني پيرامون اثرات مخرب دخالت بشر در چرخه‎هاي طبيعي محيط زيست در بخش كشاورزي
2) بررسي مسائل و مشكلات موجود و فراروي بخش كشاورزي در اثر استفاده از نهاده‎هاي بيروني
3) آشنايي با دست‎آوردهاي پژوهشي در زمينه كشاورزي پايدار
4) ارائه راهكارهاي علمي به برنامه‎ريزان، سياستگزاران و مجريان بخش كشاورزي در راستاي اصول پايدار كشاورزي
5) ارائه راهكارهاي علمي پيرامون مديريت پايدار منابع و نهاده‎هاي توليدي
6) تبادل اطلاعات علمي بين اساتيد، محققين و مجريان بخش كشاورزي در زمينه توسعه پايدار كشاورزي
7) تحليل موانع دستيابي به توسعه پايدار كشاورزي با توجه به مطالعات منطقه‎اي
8) شناسايي و اشاعه دانش بومي در زمينه كشاورزي پايدار
 

محورهاي اصلي همايش:
مديريت پايدار كشاورزي 
مديريت پايدار منابع آب كشاورزي
مديريت پايدار آفات و علفهاي هرز در كشاورزي
مديريت پايدار مواد مغذي و حاصلخيزي خاك
مديريت پايدار خاكورزي
مديريت تلفيقي در كشاورزي
توسعه كشاورزي پايدار
راهبردهاي ترويجي در توسعه كشاورزي پايدار
نقش فنّاوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در توسعه كشاورزي پايدار
الگوهاي مناسب پذيرش كشاورزي پايدار
فنّاوري‌هاي نوين براي توسعه كشاورزي پايدار
فنّاوري‌هاي حفاظتي در كشاورزي
روش هاي بيولوژيكي در كشاورزي
بيوتكنولوژي در كشاورزي

نظرات